A A A

Rekrutacja

W dniu 22.02.2012.  o godz. 15:30, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie odbyło się spotkanie organizacyjno - informacyjne dotyczące realizacji projektu systemowego „Zainwestuj w lepsze jutro.”

W spotkaniu uczestniczyli:

- osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie w 2012r.,
- kierownik MOPS - Ewa Romańczuk,
- pracownicy socjalni odpowiedzialni za realizację aktywnej integracji – Sabina Hoffmann oraz Justyna Bartkiewicz – Igras.

Uczestnicy zostali zapoznani z:

- celami projektu,
- charakterystyką osób, które zostaną objęte wsparciem,
- kryteriami wzięcia udziału w projekcie,
- ze sposobem rekrutacji uczestników do projektu,
- działaniami, jakie będą podejmowane w ramach projektu,
- obowiązującą dokumentacją projektową (m.in. deklaracja uczestnictwa, ankiety ewaluacyjne na rozpoczęcie realizacji projektu (wstępne) i na zakończenie projektu (końcowe), wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny),
- pojęciem „korzystania z pomocy społecznej” i z katalogiem świadczeń – w rozumieniu przepisów Ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto w trakcie spotkania osoby zainteresowane udziałem w projekcie w bieżącym roku wypełniły wstępne deklaracje dotyczące ich uczestnictwa. Zebranym została przekazana również informacja o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz, że realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie.

 

****************

Notatka służbowa ze spotkania organizacyjnego w dniu 15.06.2012r.

W dniu 15.06.2012 r. o godz. 15:30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie odbyło się spotkanie organizacyjno - informacyjne dotyczące realizacji projektu systemowego „Zainwestuj w lepsze jutro.”


W spotkaniu uczestniczyli:
Osoby, które w procesie rekrutacji uzyskały najwyższe oceny motywacji i zakwalifikowane zostały do uczestnictwa w projekcie. Osoby niepełnoletnie uczestniczyły w spotkaniu wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi.
Pracownicy socjalni odpowiedzialni za realizację aktywnej integracji – Sabina Hoffmann oraz Justyna Bartkiewicz – Igras
Koordynator projektu – Renata Zarzycka

Uczestnicy zostali zapoznani z Regulaminem Rekrutacji – obowiązkami i prawami uczestników (otrzymali wyciąg z Regulaminu).
Omówione zostały kolejne etapy realizacji projektu – instrumenty aktywnej integracji

Ustalono robocze wersje kontraktów socjalnych (wraz z indywidualnymi ścieżkami reintegracji dla każdego z uczestników).
Koordynator omówił organizację Kursu pn. „Nowoczesny magazynier z obsługą programów magazynowych i kasy fiskalnej”.

Uczestnicy otrzymali Harmonogram Kursu na miesiąc czerwiec.
Zebranym została przekazana informacja o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz że realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie.