A A A

Dodatki mieszkaniowe

Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001roku /Dz.U.z dnia 10 lipca 2001 r.- z późn.zmianami./.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
-najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,- wydatki za czynsz, energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
-osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których mają spółdzielcze prawo do lokalu - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem lokali z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie,
- właścicielom lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,- opłaty za energię cieplną i wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku i opłat wieczystych,
-osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny, - odszkodowania za zajmowany lokal bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplna, wodę odbiór nieczystości stałych i płynnych,

Osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy winny złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 1 na parterze, wniosek potwierdzony przez zarządcę budynku, oraz deklarację o dochodach, w której przedstawione są dochody wszystkich osób w gospodarstwie domowym za 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek.

Właściciel domku jednorodzinnego winien dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia budynku.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli ich średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym /1113,51 zł./ i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym /795,36 zł/

Dodatek wyliczany jest dla odpowiedniej powierzchni normatywnej, która w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego kształtuje się następująco:
- 35 m2 – dla 1 osoby,
- 40 m2 – dla 2 osób,
- 45 m2 – dla 3 osób,
- 55 m2 – dla 4 osób,
- 65 m2 – dla 5 osób,
- 70 m2 – dla 6 osób,
dla każdej kolejnej osoby zwiększa się tę powierzchnię o 5 m2.
Powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo 50% w przypadku, gdy udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej nie przekracza 60%.
Jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, na mocy orzeczenia powiatowego zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności, powiększa się powierzchnię normatywną o 15 m2.

Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydawana jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, na okres 6 miesięcy. Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy obowiązkowym miesięcznym udziałem dochodu rodziny, określonym procentowo w ustawie a wydatkami normatywnymi na lokal.
Wszystkie wydatki w mieszkaniach innych niż komunalne sprowadzane są do wydatków, jakie poniesione byłyby, gdyby lokal znajdował się w mieszkaniowym zasobie gminy.
Wysokość dodatku nie może przekraczać 70 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię mieszkania.
Jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację do celów ogrzewania mieszkania lub ciepłej wody wylicza się odpowiednio ryczałt na ten cel, płatny do rąk wnioskodawcy.

W celu sprawdzenia stanu faktycznego gospodarstw domowych ubiegających się o dodatek mieszkaniowy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy w mieszkaniu wnioskodawcy. Odmowa udzielenia wywiadu lub złożenia oświadczenia majątkowego jest podstawa do odmowy przyznania dodatku.
Jeżeli w wyniku w wznowienia postępowania stwierdzone zostanie, ze dodatek przyznano na podstawie nieprawdziwych danych, osoba otrzymująca jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.
Nie przyznaje się dodatku, jeśli kwota jego jest mniejsza od 2% najniżej emerytury tj.12,73 zł.
Brak regulowania należności na bieżąco jest podstawą do wstrzymania wypłaty dodatku, Obowiązek poinformowania o braku wpłat przez pełne 2 miesiące spoczywa na Zarządcy budynku. W razie niedopełnienia tego obowiązku pobierający obowiązany jest do zwrotu nienależnie pobranych kwot. Po uregulowaniu należności w odpowiednim terminie wypłaca się wstrzymany dodatek mieszkaniowy. Musi to jednak nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty wstrzymania dodatku.